Clubreglement

Discipline is iets dat in elke sport thuishoort. Zo vindt u hier een opsomming van onze voornaamste clubregels om een positieve clubsfeer en een goed trainingsniveau te garanderen.

1 De leden zijn 10 minuten voor de aanvang van de training aanwezig. Zo is er voldoende tijd om zich om te kleden.

2 Om de begonnen training niet te verstoren wordt aan eventuele laatkomers gevraagd aan de rand van de mat te wachten tot de trainer hen al dan niet de toestemming geeft deel te nemen aan de training.

3 Elk lid draagt zorg voor zijn/haar persoonlijke hygiëne, d.w.z. propere handen en voeten, geknipte vinger- en teennagels, trainingskledij die regelmatig gewassen wordt, verzorgde wonden, enz…

4 Het dragen van juwelen (ook piercings) tijdens de trainingen is verboden.

5 De eerste drie trainingen kan er trainingsmateriaal van de club worden geleend, nadien dient men eigen materiaal aan te schaffen.

6 Spelen of buitensporig lawaai wordt niet geduld tijdens de trainingen.

7 Leden die tekenen vertonen van overdreven alcohol gebruik en/of dronkenschap worden uitgesloten van de training.

8 Draag steeds zorg voor zowel eigen materiaal als het clubmateriaal.

9 Elk lid is verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen. Geen geld of juwelen in de kleedkamer achterlaten.

10 Tijdens de training zal de trainer regelmatig drinkpauzes inlassen.

11 Trainen doe je in groep, tracht op een sportieve en ongedwongen manier samen te werken met respect voor elkaar en de trainer.

12 Als clublid is het niet toegestaan deel te nemen aan activiteiten of een gedrag te vertonen die de reputatie van de sport en/of de clubnaam kunnen schaden.
Elke vorm van discriminatie, pesten of opzettelijk kwetsen wordt aanschouwd als een ernstig gebrek aan respect en kan leiden tot uitsluiting van de lessen of van de club, zonder terugbetaling van lesgelden.

13 De leerling dient tijdens de training steeds de trainer te verwittigen alvorens de mat te verlaten.

14 Verzekering nemen is verplicht na drie lessen.

15 Jaarabonnementen / 10-beurtenkaarten worden niet terugbetaald. (In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur hier anders over beslissen.)

16 In geval van verwonding of kwetsuur, opgelopen tijdens de training, dient de leerling dit steeds onmiddellijk te melden aan de trainer, om uitsluiting van de verzekering te vermijden.

17 Bij het begin of einde van iedere training worden de nodige betalingen en administratieve verrichtingen afgehandeld.

18 Na de training helpt iedereen eerst het materiaal opruimen.

19 De trainer zal bij elk einde van de training duidelijk aangeven wanneer deze effectief is afgelopen.

20 Voor de goede gang van zaken dient de sportzaal vrijgemaakt te worden voor eventuele andere sportbeoefenaars.

21 Dit clubreglement van inwendige orde dient door elk lid en deelnemer aan trainingen nageleefd te worden! 

22 “TEAM TOPSPORT HASSELT” en hun bestuur neemt afstand van elke verantwoordelijkheid voor het misplaatste en/of onwettige gedrag van zijn leden. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden.

23 Onze club ondertekende het charter “ Respectvolle sport in Hasselt”

24 Het clubreglement is steeds voor aanpassing en verbetering vatbaar. Problemen en /of vragen kunnen altijd bij het clubbestuur ter bespreking voorgelegd worden.

 

Respecteer steeds deze regels, zodat iedereen in een gezonde en fijne clubsfeer kan trainen. Overtredingen doe je op eigen risico en kunnen schorsing of uitsluiting tot gevolg hebben !

Met sportieve groeten,

Het bestuur.